Tirgwynt WIND FARM

Project Overview

Home
Project Overview
Facts & Figures
Location
Community Updates
Latest News
About us

 

Project Contact Details


Molly McDonald
Tirgwynt Wind Farm
Hanover House 47 Corn Street Bristol BS1 1HT

Email: info@belltownpower.com

Tel: +44 117 303 5217

Powys County Council granted planning consent for the 12 turbine Tirgwynt wind farm, near Carno, in October 2013.

The Tirgwynt farmers who own the land on which the wind farm stands have been integral in the development of the project. They have jointly funded the development of this project with Awel Newydd Cyf and continue to have an active ongoing involvement in its construction from both a commercial and project management perspective.

Programme

This section will share the expected timescales related to the construction of the windfarm programmed until around April 2017.

  • It’s anticipated that all of the turbines will be installed and ready to commence commissioning by December 2016.

  • Wind Prospect will undertake the Access works required for the turbine component delivery, including the work on the Pont Pren Dano bypass, between March and May 2016.

  • Further updates will be shared on this website as and when they become available

Community Benefit Fund

Tirgwynt wind farm will include a community benefit fund of £2,000 per MW annually, which equates to an annual payment of £49,200 (index-linked). This will be administered by an independent committee to the wind farm company, to be spent on projects bringing social or economic benefits to the area. 75% of the funds will be shared between Carno and Dwyriw who are the host communities of the wind farm. The communities located along the delivery route, as far as Pant, will receive the remaining 25% of the funds.

Environmental benefits

The wind farm will save c25,000* tonnes of carbon dioxide a year  – helping to tackle climate change by making an important contribution to local and national carbon reduction targets.

The area’s existing upland habitats will be maintained, restored and enhanced by implementing a detailed habitat management plan, reviewed throughout the wind farm lifetime. The distinctive local ecology includes important blanket bog and peat habitats and curlew which will be supported through measures such as appropriate management of livestock grazing, ditch blocking, avoiding work during the curlew breeding season and a predator control scheme. While great crested newts have not been found on the wind farm site, the pond at Pont Pren Dano nearby will also be restored with the aim of boosting the newt population.

*This calculation is based on the predicted output of the wind farm (58,399 MWhpa) x DECC’s carbon saving figure (430g/kWh) which totals 25,111 tonnes per year. See details here.

Trosolwg o’r Prosiect

Rhoddodd Cyngor Sir Powys ganiatâd cynllunio ym mis Hydref 2013 ar gyfer 12 tyrbin yn fferm wynt Tirgwynt, ger Carno.

Mae’r ffermwyr sy’n berchen ar y tir lle mae fferm wynt Tirgwynt wedi bod yn rhan annatod o ddatblygiad y prosiect. Maent wedi cyd-ariannu datblygiad y prosiect hwn gydag Awel Newydd Cyf, ac maent yn parhau i fod yn gysylltiedig agos â’r adeiladu o safbwynt masnachol yn ogystal â’r gwaith o reoli’r prosiect.

Amserlen

Bydd yr adran hon yn rhoi’r amserlenni disgwyliedig sy’n gysylltiedig ag adeiladu’r fferm wynt, sydd wedi’i raglennu tan tua mis Ebrill 2017.

  • Disgwylir y bydd pob un o’r tyrbinau wedi’u gosod ac yn barod i ddechrau gael eu comisiynu erbyn Rhagfyr 2016.
  • Bydd Wind Prospect yn gwneud y gwaith Mynediad angenrheidiol er mwyn i ddarnau’r tyrbin fedru cyrraedd, gan gynnwys gwaith ar ffordd osgoi Pont Pren Dano, rhwng mis Mawrth a mis Mai 2016.
  • Bydd diweddariadau pellach yn cael eu gosod ar y wefan hon wrth iddynt ddod i law.

Cronfa Budd Cymunedol

Bydd fferm wynt Tirgwynt yn cynnwys cronfa budd cymunedol o £2,000 am bob MW y flwyddyn, a hynny’n cyfateb i daliad blynyddol o £49,200 (mynegrifol/index-linked). Bydd hyn yn cael ei weinyddu gan bwyllgor sy’n annibynnol i gwmni’r fferm wynt, ac yn cael ei wario ar brosiectau sy’n dod â manteision cymdeithasol neu economaidd i’r ardal. Bydd 75% o’r cyllid yn cael ei rannu rhwng Carno a Dwyriw, sef y cymunedau gerllaw’r fferm wynt. Bydd y cymunedau sydd wedi’u lleoli ar hyd y llwybr cludo’r tyrbinau a nwyddau eraill, cyn belled â Pant, yn cael y 25% sy’n weddill o’r cyllid.

Manteision amgylcheddol

Bydd y fferm wynt yn arbed tua 25,000* tunnell o garbon deuocsid y flwyddyn – gan helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd drwy wneud cyfraniad pwysig at dargedau lleihau carbon yn lleol ac yn genedlaethol.

Bydd y cynefinoedd presennol yn ucheldir yr ardal yn cael eu cynnal, eu hadfer a’u gwella drwy roi cynllun rheoli cynefin manwl ar waith, a’i adolygu drwy gydol oes y fferm wynt. Mae’r ecoleg unigryw yn lleol yn cynnwys cynefinoedd pwysig i’r gylfinir, gorgors a mawn a bydd y rhain yn cael eu cefnogi drwy fesurau megis rheoli pori da byw yn briodol, blocio ffosydd, osgoi cynnal gwaith yn ystod tymor bridio’r gylfinir a chynllun rheoli ysglyfaethwyr. Er na ddaethpwyd ar draws madfallod dŵr cribog ar safle’r fferm wynt, caiff y pwll ym Mhont Pren Dano gerllaw hefyd ei adfer gyda’r nod o roi hwb i’r boblogaeth madfallod.

*Mae’r cyfrifiad hwn yn seiliedig ar allbwn disgwyliedig y fferm wynt (58,399 MWh/y flwyddyn) x ffigwr arbed carbon yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) (sef 430g/kWh) sy’n gyfanswm o 25,111 tunnell y flwyddyn. Gweler y manylion yma.

 

Wind Prospect developed and constructed Longpark Wind Farm in the Scottish Borders.

Wind Prospect developed and constructed Longpark Wind Farm in the Scottish Borders.

Copyright © 2017 - Wind Prospect Ltd

Content Management System and Database Design BristolContent Management System and Database Design Bristol