Tirgwynt WIND FARM

Latest News

Home
Project Overview
Facts & Figures
Location
Community Updates
Latest News
About us

 

Project Contact Details


Molly McDonald
Tirgwynt Wind Farm
Hanover House 47 Corn Street Bristol BS1 1HT

Email: info@belltownpower.com

Tel: +44 117 303 5217

The latest project annoucements and public notices, such as traffic arrangements, will be shown here.

Any queries in the meantime, please contact us using the details to the left. 

Y newyddion diweddaraf

Bydd y cyhoeddiadau a hysbysiadau cyhoeddus diweddaraf am y prosiect, megis trefniadau traffig, yn cael eu dangos yma.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn y cyfamser, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion ar y chwith.

Construction Complete : 6th Apr 2017

We are delighted to have completed the construction of Tirgwynt wind farm. We thank everyone for their support in getting us to this stage and are pleased that we are now generating clean, sustainable energy. There are three community benefit funds available:

-Tirgwynt Community Fund covers the delivery route communities (Castle Caereinion, Carreghofa, LLanymynech & Pant, Llandrinio& Arddleen, Llandysilio, Llanfair Caereinion, and Welshpool) and will receive £61,500 every 5 years. Please contact Carol Davies (Secretary) for application forms and more information: davies1.thecrest@btinternet.com / 01691 831008

-Dwyriw Community will receive £12,300 yearly. Please contact Sarah Yeomans for more information: yeomans.ranch@btinternet.com

-Carno Community will utilise their funds for the rebuilding of the Ysgol Carno primary school in the village. For more information on this project, please contact Alan Humphreys carnocouncil@btinternet.com

Councillors Enjoy Site Visit : 15th Nov 2016

A group of 17 community and parish councillors from Caersws, Carno, Carreghofa, Llandrinio & Arddleen, Llandysilio, Llanfair Caereinion and Llanymynech & Pant councils enjoyed a visit to see the wind farm in action last week. Awel Newydd, Wind Prospect and our local contractors Jones Brothers were very pleased to receive lots of good feedback on the high standard of construction and tidiness of the site as we complete the final stages and ongoing restoration work. There was also a lot of interest in the substation which is well hidden in a dip in hills. As one councillor said: "It was an excellent and informative visit and helped us to understand all the work both on the construction side and on the liaisons with all the other interested parties."

Cynghorwyr yn ymweld â’r safle : 21st Nov 2016

Aeth grŵp o 17 o gynghorwyr cymuned a phlwyf o gynghorau Caersws, Carno, Carreghwfa, Llandrinio ac Ardd-lin, Llandysilio, Llanfair Caereinion a Llanymynech a Phant ar ymweliad yr wythnos diwethaf i weld y fferm wynt yn gweithio. Roedd Awel Newydd, Wind Prospect a’n contractwyr lleol Jones Brothers yn falch iawn o gael ymateb da iawn ganddynt ar safon uchel yr adeiladu a thaclusrwydd y safle wrth i ni gwblhau’r camau olaf a gwneud y gwaith adfer parhaus. Roedd llawer o ddiddordeb hefyd yn yr is-orsaf sydd wedi’i chuddio’n dda mewn pant yn y bryniau. Fel y dywedodd un cynghorydd: “Roedd yn ymweliad rhagorol ac yn llawn gwybodaeth ac wedi ein helpu i ddeall yr holl waith ar yr ochr adeiladu ac o ran y cysylltiadau rhwng pawb.”

Cystadleuaeth Enwi Tyrbin : 7th Oct 2016

Rydym yn lansio cystadleuaeth enwi tyrbin gwynt ar gyfer ysgolion cynradd ym mro’r fferm wynt. Rydym yn chwilio am 12 enw i’n 12 tyrbin gwynt newydd, gyda gwobr o docyn llyfr gwerth £100 i bob ysgol fuddugol lle dewisir enw yn ogystal ag ymweliad i ddosbarth y plentyn buddugol i safle’r fferm wynt. Bydd pob ysgol yn derbyn llythyr gyda rhagor o fanylion.

Turbine Construction Complete : 4th Oct 2016

All 12 turbines have now been constructed (see photo) and we are starting the process of ‘commissioning’ them - this means ensuring they function correctly and testing the electrical connections. The project continues to be on schedule to be commercially operational before the end of the year. 

Gorffen adeiladu’r tyrbinau : 4th Oct 2016

Mae pob un o’r 12 tyrbin bellach wedi cael eu codi (gweler y llun)ac rydym nawr yn dechrau ar y broses o’u ‘comisiynu’ – sef sicrhau eu bod yn gweithio’n iawn a phrofi’r cysylltiadau trydanol. Mae’r prosiect yn dal i gadw at yr amserlen i fod yn fasnachol weithredol cyn diwedd y flwyddyn.

Turbine Deliveries Complete : 16th Sep 2016

We have now completed the turbine delivery programme to Tirgwynt. Thank you for your patience and support. Please note that from 19th September RES will be beginning deliveries to Garreg Lwyd Hill wind farm which will follow the same route from Chester as far as Welshpool. For more information please visit the Garreg Lwyd Hill Wind Farm project website: www.garreglwydhill.co.uk

Gorffen cludo’r tyrbinau : 4th Oct 2016

Rydym bellach wedi cwblhau’r gwaith o gludo tyrbinau i Tirgwynt. Diolch i chi am eich amynedd a’ch cefnogaeth. Noder o’r 19 Medi y bydd RES yn dechrau cludo i Fferm Wynt Bryn Garreg Lwyd gan ddilyn yr un llwybr o Gaer cyn belled â’r Trallwng. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan prosiect Fferm Wynt Bryn Garreg Lwyd: www.garreglwydhill.co.uk

Carno Wind Farm - scheduled outage : 7th Sep 2016

Please note that the neighbouring wind farm at Carno will be offline from Monday 5th September to Sunday 25th September while the electrical connection works are being carried out at Tirgwynt, and again from 10th to 11th October.

Fferm Wynt Carno – trefnu diffodd : 12th Sep 2016

Noder na fydd y fferm wynt gyfagos yng Ngharno wedi’i chysylltu o ddydd Llun 5ed Medi hyd at ddydd Sul 25ain Medi tra bod gwaith cysylltu trydanol yn cael ei wneud yn Nhirgwynt, a hefyd ar y 10fed a’r 11eg Hydref.

Delivery Times : 1st Aug 2016

The convoys have a very long journey - starting from Goole in East Yorkshire - and traffic conditions can vary enormously from day to day and across the country, which can impact on both the timing and frequency of deliveries. Our aim is to give members of the public the most accurate information we have avaiilable, and the website is updated  as soon as we receive information on the location of the convoys. 

Amseroedd Cludo: 1af Awst 2016

Mae gan y confois daith hir iawn – maent yn cychwyn o Goole yn Nwyrain Swydd Efrog – a gall amodau traffig amrywio’n fawr iawn o ddydd i ddydd ac ar draws y wlad, a hynny’n gallu effeithio ar amseriad a pha mor aml y mae’r teithiau’n digwydd. Ein nod yw rhoi’r wybodaeth fwyaf cywir sydd ar gael i aelodau’r cyhoedd, ac mae’r wefan yn cael ei diweddaru cyn gynted ag y byddwn yn derbyn gwybodaeth am leoliad y confois.

Live Updates on Twitter : 1st Aug 2016

For live updates on the movements of abnormal loads to Tirgwynt wind farm please follow  the Dyfed-Powys police special account on Twitter: @DPPAbnormalload 

Y diweddaraf yn fyw ar Twitter: 1af Awst 2016

I gael y diweddaraf am symudiadau’r llwythi annormal i fferm wynt Tirgwynt, dilynwch gyfrif arbennig Heddlu Dyfed-Powys ar Twitter: @DPPAbnormalload 

Returning Vehicles : 28th Jul 2016

Once the delivery vehicles have unloaded the components, as they are no longer carrying Abnormal Loads they do not require a police escort. They will be normal HGVs and will return using the Construction Traffic Route which goes via Llanfair Caereinon. This is a different route to the turbine delivery (AIL) route which goes via the junction of the A458/B4385 (see link to map below). These routes have been agreed with Powys highways as part of the Traffic Management Plan. Times of return journeys will vary.

Cerbydau yn dychwelyd: 28ain Gorff 2016 : 28th Jul 2016

Ar ôl i’r lorïau ddadlwytho’r cydrannau ni fyddant bellach yn cario Llwythi Anarferol ac felly ni fydd angen iddynt gael eu hebrwng gan yr heddlu. Byddant yn gerbydau nwyddau trwm (HGVs) arferol a byddant yn dychwelyd drwy ddefnyddio’r Llwybr Traffig Adeiladu sy’n mynd drwy Lanfair Caereinion. Mae hwn yn llwybr gwahanol i’r llwybr cludo’r tyrbinau (AIL) sy’n mynd drwy gyffordd yr A458/B4385 (isod mae dolen i weld y map). Cytunwyd ar y llwybrau hyn gyda Phriffyrdd Powys fel rhan o’r Cynllun Rheoli Traffig. Bydd amseroedd y teithiau dychwelyd yn amrywio

Turbine Deliveries Starting July 25th : 20th Jul 2016

Deliveries will have a full police escort. Current plans are for one delivery per day up to six days a week, which would take approximately two months, until mid-September. Awel Newydd aims to shorten this period by increasing both the frequency (to two deliveries) and size of the deliveries (to a maximum of three Abnormal Load vehicles), subject to police deeming it safe to do so. 

The August bank holiday weekend will be avoided.

Please keep checking the website for the latest information on timings.

Cludo’r tyrbinau i ddechrau ar 25ain Gorffennaf : 21st Jul 2016

Mae Awel Newydd Cyf wedi cadarnhau y bydd teithiau cludo’r tyrbinau yn dechrau fel y trefnwyd ddydd Llun Gorffennaf 25ain.

Bydd y teithiau cludo wedi’u hebrwng yn llawn gan yr heddlu. Y cynllun ar hyn o bryd yw cael un daith y dydd am hyd at chwe diwrnod yr wythnos, a hynny am tua dau fis. Ein nod yw cwtogi hyn, drwy gynyddu pa mor aml y ceir y llwythi (i ddwy daith y dydd) a maint y llwythi (i uchafswm o dri cherbyd Llwyth Annormal), yn amodol ar gael yr heddlu yn ystyried bod hyn yn ddiogel.

Byddwn yn osgoi dyddiadau pan fydd digwyddiadau lleol pwysig a phenwythnos gŵyl y Banc mis Awst.

Ewch i’r wefan yn aml i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Public Information Drop-In Events: Update

Thank you to everyone who came along to the events held this week in Pant and Newtown about the turbine delivery programmes for Tirgwynt Wind Farm (Awel Newydd), between Carno and Cefn Coch, and Garreg Lwyd Hill Wind Farm (RES), between Felindre and Llanbadarn Fynydd.

If you were unable to attend, you can download the information that was made available at the meeting from the links below:

If you have any special needs, such as urgent medical appointments, which you are concerned may be affected by the deliveries, please contact us using the details on the left so we can update you directly.

PDF documentDelivery Route FAQs

PDF documentDelivery Route Map

PDF documentTurbine Delivery Key Facts

Digwyddiadau galw draw i roi gwybodaeth i’r cyhoedd: y diweddaraf : 15th Jul 2016

Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i’r digwyddiadau a gynhaliwyd yr wythnos hon yn Pant a’r Drenewydd yn ymwneud â’r cynlluniau i gludo’r tyrbinau i Fferm Wynt Tirgwynt (Awel Newydd), rhwng Carno a Chefn Coch, a Fferm Wynt Bryn Garreg Lwyd (RES), rhwng Felindre a Llanbadarn Fynydd.

Os nad oeddech wedi gallu mynychu, gallwch lawrlwytho’r wybodaeth a oedd yn y cyfarfod drwy’r dolenni isod:

Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig, megis apwyntiadau meddygol brys, a’ch bod yn poeni y gallai cludo’r effeithio arnynt, mae pob croeso i chi gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r manylion ar y chwith er mwyn inni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi yn uniongyrchol.

PDF documentFfeithiau Allweddol ynghylch cludo’r Tyrbinau

PDF documentCwestiynau aml ynghylch cludo’r Tyrbinau

PDF documentMap y llwybr cludo

Second Trial Run : 15th Jul 2016

Following the trial run on June 30th, we will be conducting a second trial run for technical reasons on the last part of the route that runs from the junction of the A458 to the site entrance. This is to test the additional work that has been carried out here, and will take place  on Friday July 15th from approximately 11am.

Ail daith dreial : 15th Jul 2016

Yn dilyn y daith dreial ar 30 Mehefin, byddwn yn cynnal ail daith dreial am resymau technegol ar ran olaf y llwybr sy’n rhedeg o gyffordd yr A458 i fynedfa’r safle. Rydym yn gwneud hyn er mwyn profi’r gwaith ychwanegol sydd wedi cael ei wneud yma. Caiff y daith brawf hon ei chynnal ddydd Gwener 15 Gorffennaf o tua 11 y bore.

Public Information Drop-in Events - Turbine Delivery : 27th Jun 2016

Members of the public and other interested parties are invited to join Awel Newydd and RES at events being held in Pant and Newtown about the turbine delivery programmes for Tirgwynt Wind Farm (Awel Newydd), between Carno and Cefn Coch, and Garreg Lwyd Hill Wind Farm (RES), between Felindre and Llanbadarn Fynydd.

These will take place on:

 • Tuesday 12th July 2016, 3pm-7pm
  • Pant Memorial Hall, Pant, Oswestry, SY10 9QQ
 • Thursday 14th July 2016, 3pm-7pm
  • NPTC Group, Newtown Campus, Llanidloes Road, Newtown, Powys, SY16 4HU

The events will include information about the delivery plans and timings of convoys carrying turbine components as they pass villages and towns on the route with a full police escort. Representatives from both companies will be available to discuss the deliveries and answer questions.

 

Cludo’r tyrbinau – digwyddiadau galw-draw i roi gwybodaeth i’r cyhoedd : 27th Jun 2016

Gwahoddir aelodau o’r cyhoedd ac eraill sydd â diddordeb i ymuno ag Awel Newydd ac RES mewn digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn Pant a’r Drenewydd i sôn am y cynlluniau i gludo’r tyrbinau i Fferm Wynt Tirgwynt (Awel Newydd), rhwng Carno a Chefn Coch, a Fferm Wynt Bryn Garreg Lwyd (RES), rhwng Felindre a Llanbadarn Fynydd.

Bydd y rhain yn digwydd fel a ganlyn:

 • Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2016, 3pm-7pm
  • Neuadd Goffa Pant, Pant, Croesoswallt, SY10 9QQ 
 • Dydd Iau 14 Gorffennaf 2016, 3pm-7pm
  • Grŵp NPTC, Campws y Drenewydd, Ffordd Llanidloes, y Drenewydd, Powys, SY16 4HU 

Bydd y digwyddiadau yn cynnwys gwybodaeth am y cynlluniau cludo ac amseriadau’r confois fydd yn cario cydrannau’r tyrbinau wrth iddynt fynd heibio’r pentrefi a’r trefi sydd ar y llwybr, wedi’u hebrwng yn llawn gan yr heddlu. Bydd cynrychiolwyr o’r ddau gwmni ar gael i drafod y cludo ac i ateb cwestiynau.

Turbine delivery trial run : 15th Jun 2016

A trial run for wind turbine component deliveries took place on Thursday 30th June.

Following analysis of the trial with the police and our hauliers, we will be publishing updated indicative timings for the turbine deliveries shortly.

Taith dreial cludo’r tyrbinau : 15th Jun 2016

Cynhaliwyd taith brawf ar gyfer cludo cydrannau'r tyrbinau gwynt ddydd Iau 30 o Fehefin.

Yn sgil dadansoddi'r daith brawf hon gyda'r heddlu a'r cwmni cludo, byddwn yn fuan yn cyhoeddi diweddariadau i'r amseriadau dangosol ar gyfer y daith i gludo'r tyrbinau.

Road Work Update : 19th May 2016

Wind Prospect began construction of the access route upgrade works for Tirgwynt Wind Farm in March 2016 with the works scheduled to complete before the beginning of August this year.

These upgrade works run from the junction between the A458 and B4385 to the site near Cefn Coch.

The locations and timing of this work is detailed below.

Building of a Bypass on private land at Pont Pren Dano, specifically for turbine deliveries.

  Ongoing until 3rd June

Two way lights and road diversions will be in place in the follow locations:

 • 10 - Lower Cil Haul 
  20th May - 22nd June
 • 40+50 - Nr Yr Helyg         

   20th – 29th May

 • 60+65+70 - Nr Pentre Coed         

  27th May – 10th June

 • 80 - Groesfer     

   6th – 10th June

 • 90 - Fron Wenallt             

  13th – 24th June

Trial run of turbine delivery by manufacturer, Senvion

  30th June

First turbine delivery by Senvion

  End of July

As well as this website, these timings will be displayed on posters throughout the local vicinity to inform the community.

Should you have any queries or questions, please get in touch using the details to the left. 

Y diweddaraf am y gwaith ffordd : 19th May 2016

Dechreuodd Wind Prospect ar y gwaith yn uwchraddio’r llwybr mynediad ar gyfer Fferm Wynt Tirgwynt ym mis Mawrth 2016 a dylai’r gwaith gael ei gwblhau cyn dechrau mis Awst eleni.

Mae’r gwaith uwchraddio hwn yn mynd o’r gyffordd rhwng yr A458 a’r B4385 i’r safle ger Cefn Coch.

Mae lleoliadau ac amseriad y gwaith hwn i’w gweld isod.

Adeiladu Ffordd Osgoi ar dir preifat ym Mhont Pren Dano, yn benodol ar gyfer cludo’r tyrbinau. Yn parhau tan 3ydd Mehefin
Bydd goleuadau ddwyffordd a gwyriadau ar waith yn y lleoliadau canlynol:  
 • 10 - Cil Haul Isaf
20 Mai – 22 Mehefin
 • 40+50 – ger yr Helyg         
20 – 29 Mai
 • 60+65+70 - ger Pentre Coed         
27 Mai – 10 Mehefin
 • 80 - Groesfer     
6 – 10 Mehefin
 • 90 - Fron Wenallt             
13 – 24 Mehefin
Taith brawf i gludo’r tyrbinau gan y gwneuthurwr, Senvion 30 Mehefin
Senvion yn cludo’r tyrbin cyntaf Diwedd Gorffennaf

Yn ogystal â’r wefan hon, caiff yr amseroedd hyn eu dangos ar bosteri yn y cyffiniau i roi gwybod i’r gymuned.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion ar y chwith.

Erected Turbine at Tirgwynt

Erected Turbine at Tirgwynt

Tirgwynt Substation

Tirgwynt Substation

Copyright © 2017 - Wind Prospect Ltd

Content Management System and Database Design BristolContent Management System and Database Design Bristol