Tirgwynt WIND FARM

Facts & Figures

Home
Project Overview
Facts & Figures
Location
Community Updates
Latest News
About us

 

Project Contact Details


Molly McDonald
Tirgwynt Wind Farm
Hanover House 47 Corn Street Bristol BS1 1HT

Email: info@belltownpower.com

Tel: +44 117 303 5217
Number of turbines 12
Rating of turbines 2.05 MW
Wind farm size 24.60 MW
Predicted output 58,399 MWhr p.a.
Average Households supplied 13,677
 
The capacity factor used in these calculations is 27.10%.

How the figures are calculated

Predicted Output*

capacity of wind farm (MW) x capacity factor
x
hours per annum (8,760 hours)
=
predicted output (MW hours per annum)

*The calculation for Tirgwynt wind farm is based on the capacity factor of 27.1%, which is the average capacity factor of onshore wind in the UK spread over 13 years (2000-2013) as calculated by DECC.

A wind farm’s predicted ‘capacity factor’ is the percentage of its maximum output that is expected to be generated during its operational lifetime. A 100% capacity factor would mean that the wind turbines were generating their maximum output all the time. This would require constant high wind speeds all year round.  In reality, the wind speed fluctuates but is sufficiently strong for wind turbines to generate electricity most of the time, at the same, or a lesser proportion of their maximum possible output. 

Households Supplied*

predicted output 
÷
average UK electricity consumption per household per annum
=
number of households electricity needs supplied

*This calculation for the Tirgwynt Wind Farm proposal is based on a mean annual household usage in Great Britain of 4.229 MWh per year as calculated by DECC. Statistics from 2012 data.

The 'Average Households supplied' figure is provided for illustrative and comparative purposes only and is based on the capacity factor figure shown above. Please note figures on this page may differ from what has previously been supplied in relation to the project.

Sut mae’r ffigyrau wedi cael eu cyfrifo

Allbwn disgwyliedig*

capasiti’r fferm wynt (MW) x ffactor capasiti
x
awr y flwyddyn (8,760 awr)
=
allbwn disgwyliedig (MW awr y flwyddyn)

* Mae’r cyfrifiad ar gyfer fferm wynt Tirgwynt yn seiliedig ar ffactor capasiti o 27.1%, sef ffactor capasiti cyfartalog gwynt ar y tir yn y Deyrnas Unedig dros 13 mlynedd (2000-2013) fel y’i cyfrifir gan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC).

Y ‘ffactor capasiti’ disgwyliedig ar gyfer fferm wynt yw canran yr allbwn mwyaf y disgwylir i’r fferm ei gynhyrchu yn ystod ei hoes weithredol. Byddai ffactor capasiti o 100% yn golygu bod y tyrbinau gwynt yn cynhyrchu’r allbwn mwyaf posibl drwy’r adeg. Byddai hyn yn golygu cael gwynt ar gyflymder uchel yn gyson drwy gydol y flwyddyn. Mewn gwirionedd, mae cyflymder y gwynt yn amrywio, ond yn ddigon cryf i dyrbinau gwynt gynhyrchu trydan y rhan fwyaf o’r amser, ar yr un gyfran, neu ar gyfran lai o’u hallbwn mwyaf posibl.

Cartrefi a gyflenwir*

allbwn disgwyliedig 
÷
defnydd trydan cyfartalog yn y Deyrnas Unedig fesul cartref pob blwyddyn
=
nifer y cartrefi y cyflenwir eu hanghenion trydan

* Mae’r cyfrifiad hwn ar gyfer cynnig Fferm Wynt Tirgwynt yn seiliedig ar ddefnydd blynyddol cymedrig cartrefi ym Mhrydain Fawr o 4.229 MWh y flwyddyn fel y cyfrifir gan DECC. Daw’r ystadegau o ddata 2012.

Mae’r ffigwr ‘Nifer cyfartalog y cartrefi a gyflenwir’ yn cael ei roi yn enghraifft ac i gymharu yn unig ac mae’n seiliedig ar y ffigwr ffactor capasiti a ddangosir uchod. Noder y gall y ffigyrau ar y dudalen hon fod yn wahanol i’r rhai a ddarparwyd yn flaenorol mewn perthynas â’r prosiect.

Tirgwynt

Copyright © 2017 - Wind Prospect Ltd

Content Management System and Database Design BristolContent Management System and Database Design Bristol