Tirgwynt WIND FARM

Community Updates

Home
Project Overview
Facts & Figures
Location
Community Updates
Latest News
About us

 

Project Contact Details


Molly McDonald
Tirgwynt Wind Farm
Hanover House 47 Corn Street Bristol BS1 1HT

Email: info@belltownpower.com

Tel: +44 117 303 5217

The latest information regarding the local community will be displayed here, including details of the Community Liaison Group, discussion regarding Community Benefit, local events and activities related to the wind farm. 

Diweddariadau cymunedol

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf am y gymuned leol yn cael ei dangos yma, gan gynnwys manylion am y Grŵp Cyswllt Cymunedol (GCC), trafodaeth ynghylch y Budd Cymunedol, digwyddiadau lleol a gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r fferm wynt.

 

Community Benefits : 6th Apr 2017

We are pleased to announce that all the community benefits can be applied for. Please see the “Latest News” page for more information

Community Trust Fund : 5th Oct 2016

We are in the process of setting up the Community Trust Fund for the benefit of local communities. Carno and Dwyryiw as host communities will receive a share of the fund added to their existing wind farm funds; we are also setting up a new Trust Fund on the same model to benefit the residents of the communities along the delivery route from the site as far as Pant. This fund will be open to applications from residents of the seven communities along the delivery route for the first five years: Castle Caereinion, Carreghofa, Llanymynech & Pant, Llandrinio & Arddleen, Llandysilio, Llanfair Caereinion and Welshpool. After that it will be opened up to also include the wider community of Montgomeryshire. We expect it to be operational and open to grant applications from early in 2017.

Cronfa Ymddiriedolaeth Gymunedol : 7th Oct 2016

Rydym wrthi’n sefydlu Cronfa Ymddiriedolaeth Gymunedol er budd cymunedau lleol. Gan fod y ffermydd wynt wedi’u lleoli yno, bydd Carno a Dwyryiw yn derbyn cyfran o’r gronfa a'r cyllid yn cael ei ychwanegu at eu cronfeydd ffermydd gwynt sy’n bodoli eisoes. Rydym hefyd yn sefydlu Cronfa Ymddiriedolaeth newydd ar yr un patrwm er budd trigolion y cymunedau ar hyd y llwybr cludo o’r safle cyn belled â Pant. Bydd y gronfa hon yn agored i geisiadau gan drigolion y saith cymuned ar hyd y llwybr cludo am y pum mlynedd cyntaf, sef yn agored i: Castell Caereinion, Carreghwfa, Llanymynech a Pant, Llandrinio ac Ardd-lîn, Llandysilio, Llanfair Caereinion a’r Trallwng. Ar ôl hynny bydd yn cael ei hagor i gynnwys cymuned ehangach Sir Drefaldwyn hefyd. Rydym yn disgwyl i'r gronfa fod yn weithredol ac yn barod i dderbyn ceisiadau o ddechrau 2017.

Community Liaison Group Meeting Nov 9th : 9th Nov 2016

The 6th meeting of the Community Liaison Group was held at the Carno Community Centre on Nov 9th 2016.  Minutes for the meeting can be accessed via the link below.

PDF documentCLG Meeting Minutes

Cyfarfod y Grŵp Cyswllt Cymunedol 9 Tachwedd: 9fed Tachwedd 2016

Cynhaliwyd 6ed cyfarfod y Grŵp Cyswllt Cymunedol yng Nghanolfan Gymunedol Carno ar y 9fed o Dachwedd 2016. Gellir gweld cofnodion y cyfarfod drwy’r ddolen isod.

PDF documentCofnodion Cyfarfod y CLG

CLG Meeting : 5th Sep 2016

The 5th meeting of the Community Liason Group was held on August 31st 2016 in Welshpool.  Minutes for the meeting can be accessed via the link below

PDF documentMeeting Minutes Aug 31 2016

Cyfarfod y Grŵp Cyswllt Cymunedol

Cynhaliwyd 5ed cyfarfod y Grŵp Cyswllt Cymunedol ar 31 Awst 2016 yn y Trallwng. Gellir gweld cofnodion y cyfarfod drwy’r ddolen isod

PDF documentCyfarfod GCC 31.08.16

Community Liaison Group : 6th Jul 2016

The fourth meeting took place on Wednesday 6th July 2016 in Welshpool. The meeting minutes can be viewed using the link below.

PDF documentTG CLG Minutes 06.07.16

Grŵp Cyswllt Cymunedol: 6 Gorffennaf, 2016 : 22nd Aug 2016

Cynhaliwyd y pedwerydd cyfarfod ddydd Mercher 6 Gorffennaf, 2016 yn y Trallwng. Gellir gweld cofnodion y cyfarfod drwy ddefnyddio’r ddolen isod.

PDF documentCyfarfod GCC 06.07.16

CLG Meeting Held on May 11th 2016 : 16th May 2016

The third meeting took place on May 11th 2016 in Carno Community Centre. The meeting minutes can be viewed using the link below.

PDF documentCLG 11th May Meeting Minutes

Cyfarfod CLG a gynhaliwyd 11 Mai 2016 : 22nd Aug 2016

Cynhaliwyd y trydydd cyfarfod 11 Mai, 2016 yng Nghanolfan Gymunedol Carno. Gellir gweld cofnodion y cyfarfod drwy ddefnyddio’r ddolen isod.

PDF documentCyfarfod GCC 11.05.16

Delivery Route Meeting : 30th Mar 2016

The local communities who are located on the delivery route for the wind farm joined us for a meeting on Wednesday 30th March at The Royal Oak Hotel. We provided an update on the works to upgrade the highway, as well as potential delivery schedules and timings. The meeting minutes are available on the link below.

PDF documentDelivery Route Meeting Minutes 30.03.16

Cyfarfod ynghylch y Llwybr Cludo : 30th Mar 2016

Daeth y cymunedau lleol sydd ar y llwybr cludo nwyddau i’r fferm wynt i gyfarfod ddydd Mercher 30 Mawrth yng Ngwesty’r Royal Oak. Rhoesom y wybodaeth ddiweddaraf iddynt ar y gwaith yn uwchraddio’r briffordd, yn ogystal ag amserlenni ac amseroedd posibl y bydd cydrannau’r tyrbinau a nwyddau mawr eraill yn cyrraedd. Mae cofnodion y cyfarfod ar gael drwy’r ddolen isod.

PDF documentCofnodion cyfarfod y llwybr cludo 30.03.16

Substation construction work- images : 17th Feb 2016

The construction work for the substation is well underway, you can see the progress in the images in the PDF link below. 

Gwaith adeiladu’r is-orsaf - lluniau: 17 Chwefror 2016

Mae’r gwaith adeiladu ar gyfer yr is-orsaf yn mynd yn dda, fel y gwelwch o’r lluniau yn y ddolen PDF isod.

PDF documentSubstation construction works

Community Liaison Group : 27th Jan 2016

The second meeting took place on Wednesday 27th January 2016 in Carno. The presentation and meeting minutes can be viewed using the links below.

PDF documentTG CLG Presentation 27.01.16

PDF documentTG CLG meeting minutes 27.01.16

Grŵp Cyswllt Cymunedol : 27th Jan 2016

Cafodd yr ail gyfarfod ei gynnal ddydd Mercher 27 Ionawr 2016 yng Ngharno. Gellir gweld y cyflwyniad a ddangoswyd ar y noson a chofnodion y cyfarfod drwy ddefnyddio’r dolenni isod.

PDF documentCyflwyniad i gyfarfod GCC TG 27.01.16

PDF documentCofnodion cyfarfod GCC TG 27.01.16

Community Liaison Group : 26th Aug 2015

Wind Prospect established the Tirgwynt Wind Farm Community Liaison Group (CLG) in 2015. The group is made up of representatives from the local communities around the wind farm who will meet to discuss matters relating to the construction of the project and share related information.

The terms of reference were agreed at the first meeting in August 2015 and can be viewed below, along with the meeting minutes.

PDF documentTG CLG Terms of Reference

PDF documentCLG meeting minutes 26.08.16

Grŵp Cyswllt Cymunedol : 26th Aug 2015

Cafodd Grŵp Cyswllt Cymunedol (GCC) Fferm Wynt Tirgwynt ei sefydlu gan Wind Prospect yn 2015. Mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o’r cymunedau lleol yng nghyffiniau’r fferm wynt a byddant yn cwrdd i drafod materion sy’n ymwneud â’r prosiect adeiladu ac i rannu gwybodaeth gysylltiedig.

Cytunwyd ar y cylch gorchwyl yn y cyfarfod cyntaf ym mis Awst 2015 a gellir ei weld isod, ynghyd â chofnodion y cyfarfod.

PDF documentCylch Gorchwyl GCC TG

PDF documentCofnodion cyfarfod GCC 26.08.16

Tirgwynt

Copyright © 2017 - Wind Prospect Ltd

Content Management System and Database Design BristolContent Management System and Database Design Bristol